Przewóz ładunków ADR i ATP

Szczególnie wymagające są przepisy dotyczące transportu ładunków ADR i ATP. Czym one są i jakich rozwiązań można użyć, aby dostarczyć je na miejsce?

ADR

Nazwa ładunków ADR pochodzi od międzynarodowej konwencji sporządzonej w Genewie, dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych: L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

Każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się transportem drogowym towarów niebezpiecznych, zobowiązane jest do ścisłej współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa, nazywanego także „doradcą ADR”. Jego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w sprostaniu wymaganiom konwencji, sporządzanie corocznych obowiązkowych sprawozdań oraz wprowadzenie i przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

W Polsce ładunki niebezpieczne mogą przewozić wyłącznie osoby, które ukończyły 21 lat, przeszły kurs ADR i zdały egzamin z pozytywnym wynikiem oraz takie, które spełniają odpowiednie wymagania określone w ustawie o ruchu drogowym.

Pojazdy, które przewożą ładunki ADR powinny być oznakowane specjalnymi tablicami. Ładunkami niebezpiecznymi mogą być:

 • materiały wybuchowe,
 • gazy palne,
 • gazy niepalne,
 • gazy trujące,
 • ciecze zapalne,
 • materiały stałe zapalne,
 • materiały samozapalne,
 • niebezpieczne w zetknięciu z wodą,
 • utleniające,
 • trujące,
 • zakaźne i inne.

ATP

Potocznie nazywane „ATP” to towary i artykuły spożywcze, które szybko się psują. W związku z tym muszą być przewożone w specjalnych warunkach, które określa międzynarodowa Konwencja ATP, sporządzona w Genewie w 1970 roku.

Reguluje ona między innymi:

 • wysokość temperatury, w której jest przechowywany towar,
 • warunki termiczne i wyposażenie, które musi posiadać pojazd,
 • zgodność z normami chłodzonych lub ocieplanych środków transportu,
 • procedury, metody pomiarów i kontrolę urządzeń chłodniczych oraz grzewczych.

Przewóz materiałów ADR

Każdy pojazd, który przewozi materiały niebezpieczne, powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości, który pozwala na rozwinięcie maksymalnej prędkości pojazdu do 90 km/h.

Ponadto musi posiadać podstawowy sprzęt awaryjny:

 • co najmniej jeden klin pod koła,
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze (np. trójkąty odblaskowe o barwie pomarańczowej lub kołki odblaskowe),
 • ubranie lub kamizelkę ostrzegawczą dla każdego, kto bierze udział w przewozie ładunku,
 • latarkę niezawierającą powierzchni metalowych.

Niezbędne są także dodatkowe środki zabezpieczenia, różniące się w zależności od właściwości przewożonego ładunku. Może to być:

 • sprzęt do ochrony dróg oddechowych (np. maska z pochłaniaczem),
 • środki ochrony indywidualnej (np. okulary, rękawice i obuwie ochronne).

Oprócz tego kierowca musi posiadać dokumenty, które uprawniają go do przewozu materiałów niebezpiecznych w razie kontroli.

Przewóz ładunków ATP

Środki transportu żywności powinny mieć odpowiednią konstrukcję, być właściwie zaprojektowane i przystosowane do przewożenia produktów spożywczych. Muszą zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem i utrzymać jakość towarów. Najważniejsze jest dostosowanie temperatury wewnątrz pojazdu. W tym celu należy zapewnić lodownię, chłodnię lub urządzenie grzewcze.

Ponadto transportery i kontenery używane do transportu żywności muszą być w bardzo dobrym stanie i zachować czystość, aby produkty spożywcze nie uległy zanieczyszczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *